Twój koszyk:

ilosć produktów: 0


Regulamin serwisu etykietyweselne.pl

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowane pomiędzy: PROLABEL - producent etykiet; ul. Mydlana 1 51-502 Wrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8982095442; Regon:021186818, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.etykietyweselne.pl (zwanym dalej Sprzedawcą), a każdą osobą odwiedzającą stronę internetową pod adresem elektronicznym www.etykietyweselne.pl (zwanym dalej Użytkownikiem).
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Sprzedawca – PROLABEL - producent etykiet; ul. Mydlana 1 51-502 Wrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8982095442; Regon:021186818 , właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.etykietyweselne.pl.
 2. EtykietyWeselne – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.etykietyweselne.pl, prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w EtykietyWeselne.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w EtykietyWeselne w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez EtykietyWeselne. Wszystkie Towary oferowane przez EtykietyWeselne są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
 6. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą Koszyka, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
 7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
 8. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta.
 9. Dane osobowe – dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 10. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji konto, umożliwiające m.in. dokonywanie zakupu Towarów, przeglądanie historii zamówień czy edycję danych konta.
 11. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych odwiedzająca stronę pod adresem elektrocznicznym www.etykietyweselne.pl
 12. Cena – cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru zawierająca podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 13. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
 14. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

§ 3 Warunki ogólne

 1. Składanie Zamówień w EtykietyWeselne odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania z EtykietyWeselne niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
 4. Użytkownik oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania z EtykietyWeselne.
 5. Zamawiający oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.
 6. Zawartość stron EtykietyWeselne stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 7. Zdjęcia i wizualizacje Towarów znajdujących się na stronach EtykietyWeselne mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

§ 4 Konto

 1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.etykietyweselne.pl.
 4. Użytkownikiem zarejestrowanym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 7. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą Rejestrację.
 8. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  • składanie Zamówień,
  • monitorowanie statusów złożonych Zamówień
  • sprawdzanie historii zakupów,
 9. Login oraz hasło mają charakter poufny.
 10. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 11. Sklep EtykietyWeselne nie odpowiada za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login i hasło zarejestrowanego podmiotu.

§ 5 Złożenie zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów w EtykietyWeselne odbywa się za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 3. Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, sposób przesyłki oraz forma płatności.
 5. Dla złożenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest również podać adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu.
 6. Podanie Danych osobowych wskazanych w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 7. Poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na adres e-mail informację zawierającą szczegóły zamówienia.
 9. Po pozytywnej weryfikacji zamówienia uzyskuje ono status "Przyjęcie do realizacji", a do klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail. W tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
 10. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia lub wymagać dokonania płatności na konto.
 11. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Na ich podstawie Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia realizacji zamówienia. Zgodnie z ww. ustawą prawo to nie przysługuje jeśli zamówienie dotyczy towarów o właściwościach określonych przez Zamwiającego w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. etykiet opatrzonych wprowadzonym przez Zamawiającego tekstem.
 12. Przy odstąpieniu od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wszystko, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 13. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 10 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży.
 14. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu EtykietyWeselne, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Zamawiającego Zamówienie.

§ 6 Płatności

 1. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  • Poprzez system płatności internetowych PayU,
 2. Sprzedawca ma prawo uzależnić metody płatności od adresu dostawy.
 3. Serwis, w zakresie obsługi płatności realizuje zamówienia samodzielnie lub przy współpracy: PAYu S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań tel. (61) 630 60 05, fax (61) 860 27 22; email: pomoc@platnosci.pl; NIP 7792308495, REGON 300523444; Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 zł; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która załączona jest do przesyłki jako dowód zakupu.

§ 7 Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się międzynarodowo z Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Brak możliwości wysyłki do kraju wskazanego przez Zamawiającego wybraną formą dostawy może być podstawą do odmowy realizacji Zamówienia.
 3. Towar przesłany z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki pozostają w gestii kupującego.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.

§ 8 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, które złożone są pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Zamawiający oczekuje od Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 7. Zgodnie z ww. ustawą prawo to nie przysługuje jeśli zamówienie dotyczy towarów o właściwościach określonych przez Zmawiającego.
 8. Wszystkie produkty (personalizowane etykiety na butelki) oferowane przez Sprzedawcę są produkowane według specyfikacji Zamawiającego i nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.etykietyweselne.pl.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, wchodzą w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

 

Polityka Prywatności

§ 1. Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.etykietyweselne.pl zwanego dalej EtykietyWeselne.
 2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z EtykietyWeselne, w tym składania Zamówień.
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych w EtykietyWeselne jest PROLABEL - producent etykiet; ul. Mydlana 1 51-502 Wrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8982095442; Regon:021186818, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.etykietyweselne.pl.

§ 2. Zbierane dane

 1. EtykietyWeselne zbiera dane Użytkowników, w szczególności składających Zamówienia, w sposób określony w Regulaminie.
 2. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy jak również numeru telefonu.

§ 3. Cel zbierania danych

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
 2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Cookies (Ciasteczka)

 1. EtykietyWeselne może wykorzystywać cookies czyli niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry plików cookie (ciasteczek) pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu.

§ 5. Pliki z logami

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zbierania i wykorzystywania danych zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają numer IP, nazwę sieciową komputera (host),nazwę dostawcy Internetu, przeglądarkę, z której korzysta Użytkownik, czas jaki spędza na stronie oraz linki otwieranych stron w EtykietyWeselne.

§ 6. Cookies innych podmiotów

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z EtykietyWeselne.
 2. W reklamach zamieszczanych na stronach EtykietyWeselne mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

§ 7. Dostęp do danych przez osoby trzecie.

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni współpracownicy.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach EtykietyWeselne komercyjnie, gościnnie lub na zasadach wzajemności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości EtykietyWeselne, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do EtykietyWeselne oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.
X

Masz pytania lub niestandardowe zamówienie?

Imię i Nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Treść wiedomości: